10 punten voor Limburg, lees ze hier

Herinneringsplechtigheid naar aanleiding van de Internationale Dag van Herinnering aan de Slachtoffers van de Holocaust 22-01-’20

22 January 2020

Verwelkoming door
de Kamervoorzitter Patrick Dewael

Op 1 november 2005 keurde de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij consensus een resolutie goed
waarbij 27 januari -de dag van de bevrijding van het vernietigingskamp
Auschwitz, nu 75 jaar geleden- uitgeroepen werd tot Internationale Dag van Herinnering
aan de Slachtoffers van de Holocaust. Sinds datzelfde jaar 2005 is België lid
van de ‘International […]

LEES MEER

Toespraak over conclusies Onderzoekscommissie aanslagen 22 maart, stadhuis Luik

8 September 2017

Schermafbeelding 2017-09-11 om 15.10.10

Dames en heren,

De aanslagen van 22 maart eisten 32 slachtoffers. Ze hebben een litteken in onze samenleving achtergelaten. Ook wij hebben moeten leren leven met dreiging. Helaas niet alleen bij ons, maar in heel Europa. De wrede aanslag in Barcelona heeft ons nogmaals met de neus op de feiten gedrukt.

Net omdat de aanslagen van 22 maart zo traumatisch waren, net omdat de tol zo hoog was, net omdat iedereen zich afvroeg hoe dit kon gebeuren bij ons, hebben we als parlement, als volksvertegenwoordiging meteen een onderzoekscommissie opgericht. Te meer omdat er ook politieke schok was, met het ontslag van 2 ministers, en we bestempeld werden als failed state. Burgers hebben recht op antwoorden op die vragen, wij als onderzoekscommissie moeten die geven.

Zo een onderzoekscommissie is een uitzonderlijk middel. Ze heeft een 2-ledig doel. Enerzijds de reconstructie van de feiten: wat is er gebeurd? Wie is verantwoordelijk? Hoe kon dit gebeuren? Dat onderzoek moet à charge en à décharge gebeuren. Maar anderzijds en bovenal moet een onderzoekscommissie ook lessen trekken. Hoe kunnen we veiligheidsmachine, wetten, procedures… verbeteren?

Daar ligt de meerwaarde van een onderzoekscommissie. Een regering regeert, neemt ad hoc maatregelen (18+12). Deze commissie gaat breder, werkt ten gronde, met zicht op de lange termijn.

De laatste ‘doorlichting’ van alle veiligheidsdiensten, hun werking, procedures, wet- en regelgeving, interactie… was geleden van de onderzoekscommissie Dutroux. Nu 20 jaar later was het tijd om opnieuw als mekanieker heel de veiligheidsmachine (niet enkel politie/justitie) uit mekaar te halen, elk onderdeel te evalueren, opnieuw samen te stellen en te smeren. We hebben daarvoor 186 getuigen gehoord in 107 hoorzittingen die 342 uren duurden. Dit om een idee te geven van de grondigheid van het werk.

Een sereen politiek klimaat is noodzakelijk om zo’n onderzoekscommissie te doen slagen. Fracties moeten loskomen van hun partijpolitieke belangen. Ze moeten de wil tonen om het algemeen belang voorop te stellen, en de politique politicienne te overstijgen. Daar zijn wij in onze commissie in geslaagd. Met als resultaat unanieme conclusies en aanbevelingen die wel degelijk een groot verschil gaan maken.

Uiteraard bestaat een zero risk society niet. Ook niet in dictaturen. Onze onderzoekscommissie biedt dus geen enkele garantie dat er nooit nog een aanslag kan gebeuren. Maar we moeten wel alles in het werk stellen om aanslagen maximaal te vermijden. Met onze aanbevelingen zetten we grote stap vooruit.

 

Veiligheidsarchitectuur

Naast het rapport over de hulpverlening op 22 maart zelf, een rapport over de hulp aan de slachtoffers, en het rapport over radicalisme dat we momenteel finaliseren, lijkt me het rapport over de werking van de veiligheidsarchitectuur het meest relevant om hier even bij stil te staan.

Algemeen geldt dat de veiligheidsarchitectuur van België solide is, dat er geanticipeerd werd op nieuwe dreigingen. Ons land is zeker geen failed state, geen blunderland. We hebben als commissie dan ook altijd een hart onder de riem gestoken van de mensen op het terrein die zich dag en nacht uit de naad werken.

We hebben dus geen nood aan een wit blad. Maar er zijn wel bepaalde disfuncties, waardoor er kansen zijn gemist om daders tijdig te vatten. Die zijn te wijten aan: een gebrek aan of inefficiënte inzet van capaciteit en middelen; eilandvorming of gebrekkige samenwerking en informatie-uitwisseling binnen en tussen gerechtelijke, veiligheids- en inlichtingendiensten; inefficiënte procedures en regelgeving; beperkte internationale samenwerking; ontbreken van een integrale aanpak.

Onze aanbevelingen om hieraan te verhelpen zijn terug te brengen tot 5 krachtlijnen:

 

Wat betekent dat concreet als we deze principes toepassen?

De dreigingsanalyse blijft een prerogatief van het onafhankelijk OCAD, maar wel op basis van vaste criteria. De risico-analyse gebeurt door overheden die voortaan gestandaardiseerde maatregelen moeten kiezen. Dit moet inconsequenties verhinderen, zoals bij lockdown of op 22 maart. Denk aan het sluiten van de scholen.

Op vlak van de informatiehuishouding hebben we een groot pijnpunt vastgesteld: verschillende diensten hebben een deeltje van de puzzel, maar die worden niet uitgewisseld. De diensten zitten te weinig samen.

Daarom bevelen we een cultuuromslag aan: diensten moeten nog meer infodelen, en er komt 1 kruispuntbank die gevoed wordt door alle diensten, met een flagging systeem om ieders acties op te kunnen volgen.

Bij de inlichtingendiensten moet er een doorgedreven synergie komen tussen de staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst. Concreet gaat het om een duidelijke taakverdeling, een officieel samenwerkingsverband, een gemeenschappelijk platform om hun actieplannen te coördineren, informatie/middelen/personeel uit te wisselen… Ook hun databanken zullen waar nodig gekoppeld worden.

De informatiepositie in radicale milieus moet versterkt worden met infiltraties en toegang tot versleutelde communicatie.

De staatsveiligheid moet ook in middelen versterkt worden. In vergelijking met gelijkaardige landen is het vandaag een kleine en ondergefinancierde dienst.

Binnen de federale politie wordt de hiërarchie versterkt: de commissaris-generaal en directeurs-generaal bestuurlijke en gerechtelijke politie krijgen hiërarchische beslissingsmacht om sterkere keten van bevel te krijgen.

Het personeelskader van de federale politie moet volledig worden ingevuld. +2000 voltijdse equivalenten.

De 5 terro-FGP’s plaatsen we op gelijke voet, mét dezelfde onderzoekscultuur en strategie. Info moet verplicht tussen de FGP’s gedeeld worden. Het Federaal Parket moet hen bindende richtlijnen kunnen geven.

Er komen 5 Joint Intelligence Centres. Daarin wisselt een FGP info uit met OCAD/VSSE/ADIV. Dit is het samenleggen van de puzzelstukjes, om dan te kunnen prioritiseren. Dat tweede gebeurt in de Joint Decision Centres waarbij het federaal parket betrokken is. De eilandvorming van diensten wordt in deze twee organen dus overstegen.

Een seponering van een dossier door federaal parket moet worden medegedeeld en opgevolgd door de ‘lagere’ niveaus (Case Abdeslam).

De DJSOC wordt geherorganiseerd. De dienst moet een grotere meerwaarde bieden zowel voor centrale diensten (strategische analyses) als voor gedeconcentreerde FGP’s (tactische ondersteuning).

El Bakraoui kwam vervroegd vrij, kon naar Syrië reizen en terugkeren. De strafuitvoering wordt daarom op een aantal punten verstrengd.

Alle diensten moeten beter worden geïnformeerd over radicalisering (bv strafuitvoeringsrechtbank die info krijgt van veiligheidsdiensten) en vrijlating (aanklampend optreden mogelijk maken bv)

Er moet een uitgebreidere motiveringsplicht komen bij vervroegde vrijlating wanneer het advies afwijkt van het openbaar ministerie en de gevangenisdirecteur

Er komt een verbod op reizen voor vervroegd vrijgelaten geradicaliseerden/terroristen

Bezoekers in gevangenissen worden beter gescreend.

Naast het gerechtelijk optreden, is ook het bestuurlijke en preventieve optreden door lokale overheden en politie cruciaal. Deze 2 aanpakken moeten nauwer op mekaar aansluiten.

Bijvoorbeeld burgemeesters klaagden dat ze te weinig betrokken zijn en te weinig info krijgen. Zij staan nochtans in voor veiligheid, en kunnen bv teruggekeerde FTF’s op hun grondgebied hebben. Daarom moeten burgemeesters meer info krijgen van openbaar ministerie (bv strafregister).

Daarom moet er in elke gemeente ook een lokale integrale veiligheidscel komen, waarin alle betrokken instanties info uitwisselen om de geradicaliseerde individuen beter op te kunnen volgen en te begeleiden.

Voor lokale politie is wijkwerking cruciaal, ook het aanklampend optreden. De lokale politie moet via de kruispuntbank ook toegang krijgen tot relevante info. Schaalvergroting lokale zones. Aandacht voor diversiteit in korpsen.

Ook de aanpak van het Kanaalplan verdient navolging.

De terreurdreiging is internationaal. België begrijpt dit al jaren en is voortrekker van internationale samenwerking en info-uitwisseling. Dit moet nog intensiever.

We hebben nood aan een Europese inlichtingendienst op middellange termijn, België kan een initiatief nemen.

De staatsveiligheid moet verbindingsofficieren detacheren naar strategisch belangrijke ambassades.

Alle verbindingsofficieren van de politie moeten toegang krijgen tot de algemene nationale gegevensbank en beter samenwerken met DJSOC.

Slot

Momenteel werken we nog aan het rapport over radicalisme. Daarin bekijken we onder meer de problematiek van radicalisering in gevangenissen, de verspreiding van de radicale islam via het internet, preventie van radicalisering en deradicalisering… Dit rapport ronden we af voor half oktober. Ik dank u.

Speech Dewael aan concertzaal Bataclan, Parijs, 20 juni 2016

20 June 2016

Op 20 augustus brengt de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart een werkbezoek aan de Franse onderzoekscommissie naar de aanslagen van 13 november in Parijs.
Voormiddag vond een huldemoment plaats aan de concertzaal Bataclan waar op 13 november 2015 tientallen onschuldige mensen werden afgeslacht.
Commissievoorzitter Patrick Dewael sprak volgende woorden.

 

Dames en heren,

Ik heb zonet namens de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers een rouwkrans neergelegd. Hiermee betuigt het hele Belgische volk haar medeleven aan de vele slachtoffers, hun familie en vrienden. Niet alleen de slachtoffers van die vreselijke 13 november. Die werden afgeslacht hier in concertzaal Bataclan, op een terras, of aan het voetbalstadion. Maar ook de slachtoffers van de aanval op Charlie Hebdo, de Joodse supermarkt, of recent nog op twee politieagenten.

Blinde terreur maakt geen onderscheid in haar slachtoffers. Blinde terreur kent geen grenzen. Blinde terreur wil enkel dood en angst zaaien. Wil ons treffen in onze vrijheid, in onze manier van leven, in wie we zijn. Dat was het geval in New York, Londen, Madrid, Parijs, in ons Brussel en vorige week ook in Orlando.

Maar de waarden die ons verbinden, zijn zo veel krachtiger dan die dodelijke haat. Onze democratie en rechtsstaat; onze vrijheid van meningsuiting; ons recht op zelfbeschikking; onze gelijkheid van man, vrouw en holebis; onze godsdienstvrijheid en scheiding van geloof en staat; onze tolerantie en solidariteit. Deze ideeën krijgt niemand kapot, zolang we ze samen blijven verdedigen en uitdragen.

Dat brengt onze twee nationale volksvertegenwoordigingen vandaag samen. Wanneer een samenleving wordt aangevallen, spelen parlementen een belangrijke rol. Zij nemen het voortouw als baken van de democratie. Zij maken als wetgevende macht een vuist tegen de dreiging. Zij bieden met onderzoekscommissies een antwoord op de vele vragen na dergelijke schokkende gebeurtenissen.

Het lucht misschien op om dan met vingers te wijzen. Maar we zullen deze strijd tegen terreur enkel winnen door samen te werken. Samen werken tussen landen onderling, zoals Frankrijk en België. Met een gezamenlijk gerechtelijk onderzoek, met onze beide parlementaire onderzoekscommissies. Maar ook door samen te werken op Europees niveau. Met een doorgedreven uitwisseling van inlichtingen, met het gezamenlijk beheer van de buitengrenzen, met meer politiesamenwerking.

We moeten als parlementen alles in het werk stellen om de veiligheid te verzekeren, zonder onze rechtsstaat en democratie zélf op de helling te plaatsen. Tegelijkertijd moeten we ook de voedingsbodem voor terreur wegnemen. Dat kan alleen door een inclusief en emanciperend beleid.

Dat zijn we aan de slachtoffers en hun nabestaanden verschuldigd. Dat is onze plicht als vertegenwoordigers van het volk. Laten we vandaag samen werk van maken van ons gemeenschappelijk antwoord op de haat.

Ik dank u.

Toespraak LVV: “Samen leven na 22 maart”

1 June 2016

Op 31 mei was Patrick Dewael te gast bij het Liberaal Vlaams Verbond voor een lezing, “Samen leven na 22 maart”. Dewael gaf uitleg bij zijn initiatief in de Kamercommissie Grondwet om de fundamentele waarden zoals de scheiding van geloof en staat beter te verankeren in onze Grondwet. De voorzitter van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart ging ook in op de werkzaamheden van deze commissie.

Hier kan u de toespraak integraal herlezen:

Dames en heren,
Het voor mij een eer en genoegen om hier voor het Liberaal Vlaams Verbond het woord te mogen voeren. Het onderwerp van deze lezing is ‘Samen leven na 22 maart’. Maar in de brief die jullie ontvingen ter uitnodiging voor deze avond, wordt heel wat meer aangekondigd. Zo werd verwezen naar de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart 2016 en haar activiteiten. U zult het mij niet kwalijk nemen dat ik over de werking van deze commissie vanavond minder zal vertellen. Ik mag en wil als voorzitter geen publieke verklaringen afleggen of conclusies trekken die de werking van de commissie zouden kunnen bemoeilijken. Uit respect voor het parlement, maar ook om botsingen met het gerechtelijk onderzoek ter zake te vermijden, wil ik eerst alle zittingen en beraadslagingen afwachten alvorens hierover uitgebreid te communiceren. Daarbij heb ik mij als voorzitter van deze commissie voorgehouden om dit onderzoek over de partijgrenzen heen te tillen zodat we in onze aanbevelingen kunnen komen tot een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak.

Wel wil ik nog eens duidelijk de vier belangrijke doelstellingen van deze commissie in herinnering brengen. In de eerste plaats willen we een reconstructie maken van alle feiten en gebeurtenissen die hebben geleid tot aanslagen. In de tweede plaats gaan we de verleende steun aan de slachtoffers bekijken. In de derde plaats zullen we nagaan of de bevoegde diensten op adequate wijze werkten en of we de veiligheidsprocedures in geval van dergelijke drama’s efficiënter kunnen maken. In de vierde plaats, en dat is natuurlijk het belangrijkste, zullen we onderzoeken wat de onderliggende oorzaken zijn van het radicalisme in ons land en zullen we nagaan wat de gevolgen zijn van het integratiebeleid dat tot nu toe gevoerd werd. Het onderzoek naar de oorzaken van het radicalisme is van cruciaal belang omdat hier de sleutel ligt om op structurele wijze dergelijke aanslagen in de toekomst zoveel als mogelijk proberen te verhinderen.

Ik zeg dus niet dat we met een aantal aanbevelingen van de commissie en de implementatie ervan in onze wetgeving er zeker kunnen van zijn dat er in de toekomst geen aanslagen meer zullen gepleegd worden. Maar we moeten er wel alles aan doen om de beweegredenen van de daders te doorgronden, zodat we tijdig kunnen ingrijpen en onze samenleving maximaal kunnen beschermen. Wat zijn de beweegredenen van die doorgaans jonge mensen die bereid zijn zichzelf op te blazen om zoveel mogelijk onschuldige medemensen te doden? En vooral: hoe kunnen we andere jongeren die mogelijks vatbaar zijn voor die beweegredenen ervan weerhouden om dezelfde weg in te slaan en op hun beurt aanslagen te plegen? Anders gezegd: wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat mensen de rechtstaat respecteren en zich niet laten leiden tot totalitaire denkbeelden die vaak van godsdienstige aard zijn.
Het antwoord op die laatste vraag is veelzijdig. In de eerste plaats is het duidelijk dat we als samenleving veel meer zullen moeten investeren in de integratie en inburgering van mensen met andere levensbeschouwelijke overtuigingen in onze maatschappij. De vraag is al lang niet meer of we die mensen moeten integreren en inburgeren, maar wel hoe we dat moeten doen. Er zijn een hele reeks problemen die al kennen en die we moeten durven benoemen en aanpakken. Ik denk aan de hoge werkloosheid, de slechte huisvesting, het gebrek aan taalvaardigheid, de dramatische schooluitval, de onaanvaardbare discriminatie en het latente racisme die ervoor zorgen dat nogal wat mensen, vooral jongeren, zich uitgesloten voelen uit onze samenleving. We zullen daaraan moeten remediëren met een beter beleid inzake huisvesting, aangepast onderwijs, doelgerichte campagnes en een harder beleid tegen die vormen van discriminatie en racisme.

Maar tegelijk zullen we die mensen, vooral de jongeren, moeten aanleren – en dat is ook onze liberale houding – om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen en de kansen die ze krijgen op het vlak van het aanleren van de taal, van onderwijs en van tewerkstelling met twee handen te grijpen. Dan mogen we van hen verwachten dat ze aanpassen aan de onderwijs- en arbeidsvoorwaarden die hier gelden en die voor iedereen gelden. Dan moeten ze de fundamentele principes waarop onze samenleving gestoeld is, en die in onze wetten vervat zitten, aanvaarden en mee verdedigen.

Zo kom ik tot het tweede punt dat in de brief ter uitnodiging van deze avond vermeld staat, namelijk de werkzaamheden van de Commissie Grondwet die de voorbije weken en maanden heeft nagedacht over de inhoud van onze grondwet, over de relevantie en impact van een aantal grondwettelijke bepalingen, maar ook over de mogelijke tekortkomingen in deze basistekst van onze democratische rechtsstaat. Dat is nodig want ons land verandert in snel tempo. De afgelopen twee jaren zijn op dat vlak ook een kantelmoment geweest voor de bewustwording dat onze maatschappij nood heeft aan een diepgaand debat over wat ons bindt in dit land: over waar onze rechten en vrijheden op gebaseerd zijn, over de rol van de democratie, over de rechtsstaat. Dat zijn de basispijlers waar we in België en Europa van vertrekken. We hebben opnieuw kunnen kennismaken met terrorisme en extremisme die deze hoekstenen uitdrukkelijk verwerpen en met geweld en haat ze trachten te ondermijnen. Terecht heeft onze regering in reactie op deze aanslagen gewezen op het belang om onze ideologische of filosofische verschillen te kunnen overstijgen, maar om ons te scharen achter een aantal universele waarden.

Tegelijkertijd werden we sinds 2015 geconfronteerd met een asiel- en migratiecrisis waarbij we, in het kader van onze internationale en humanitaire verplichtingen, onze verantwoordelijkheid opnemen op het vlak van opvang en bescherming. Deze migratiegolven zijn uiteraard ook niet nieuw, maar de omvang en het effect hebben ons des te meer met de neus op de feiten gedrukt dat onze samenleving steeds meer divers geworden is. België is een open en internationaal land, waarbij door de Europese integratie, de komst van zogenaamde gastarbeiders uit het verleden, vormen van gezinshereniging en andere migratie onze maatschappij heel wat nieuwkomers telt. Zij brachten niet alleen hun talenten mee, maar ook hun eigen identiteit die mede kan worden gevormd door andere culturen, talen of levensbeschouwelijke opvattingen. Die diversiteit is en blijft een rijkdom.
Ik wil de zaken hier vanavond niet verbloemen of enkel in abstracte termen spreken, maar ook vertrekken vanuit feiten. Door de toenemende migratie leven er naast vooral christenen en ongelovigen, momenteel zowat 750.000 moslims in ons land, ongeveer 7 procent van de gehele bevolking. Dat is een realiteit vandaag. Let wel: het is makkelijk om een bepaalde godsdienst of een andere cultuur zelf als een probleem te zien. Ik zie dat niet zo en ik wil dat ook niet als enig uitgangspunt nemen voor mijn toespraak vanavond. Veel mensen putten uit hun cultuur of levensbeschouwing bepaalde kracht en hiermee hun identiteit vormgeven. Maar ook een godsdienst, en zeker de uitwassen, daarvan zijn niet vrij van kritiek.

Het samenleven van godsdiensten zorgt soms voor spanningen. Een ongebreideld en radicaal doorgedreven vorm van fundamentalisme is zelfs gevaarlijk. Denk aan de problemen rond de radicale organisatie Sharia4Belgium van Fouad Belkacem, de ronseling van jonge moslims om voor de Islamitische Staat te gaan vechten in Syrië, en de diverse linken tussen radicale moslims die in ons land wonen met de terreuraanvallen in Parijs en Brussel. Daarnaast blijven er problemen en discussies bestaan rond de financiering van een aantal moskees en andere religieus getinte verenigingen in ons land. Denk aan de Grote Moskee in Brussel die gefinancierd wordt door het salafistische Saoedi-Arabië. Verder is er ook het gebrek aan opleiding van de imams en de toenemende impact van jihadistische internetsites op jongeren. Zo merken we binnen radicale moslimgroepen een toenemend antisemitisme met als dieptepunt in ons land, de moord op vier mensen in het Joods Museum van België in mei 2014. Een extremistische interpretatie van de Islam heeft hier geleid tot een cultuur van geweld en misprijzen voor het menselijk leven.
En dan heb ik het nog niet gehad over toenemende spanningen rond de vrijheid van meningsuiting die regelmatig opduiken naar aanleiding van specifieke voorvallen, denk aan de fatwa tegen de Brits-Indische schrijver Salman Rushdie, de moord op Theo Van Gogh, de gewelddadige protesten tegen de Deense cartoons en de moordaanslagen op de redactieleden van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Anders gezegd: nogal wat gelovigen vinden dat hun God, Allah, maar ook andere belangrijke religieuze figuren en zelfs de teksten in de heilige boeken zoals de Bijbel en de Koran, geen voorwerp mogen zijn van spot of satire. Zij pleiten dan ook voor het invoeren van blasfemie-wetten waardoor het in de toekomst verboden zou worden om nog langer religies te ‘belasteren’.

Natuurlijk zijn terroristen maar een zeer kleine minderheid in de moslimgemeenschap en worden hun daden in grote meerderheid verworpen. Maar dat betekent daarom niet dat we daarom niet meer kunnen stilstaan bij andere fenomenen die vragen oproepen. Zo worden we ook regelmatig geconfronteerd met een ronduit negatieve houding van sommige moslimmannen ten aanzien van vrouwen zoals duidelijk werd in de tv-documentaire Femmes de la rue van Sofie Peeters, een ronduit vijandige houding ten aanzien van homoseksuelen die binnen islamitische kringen vaak beledigd en zelfs regelrecht bedreigd worden, en zelfs een afwijzende houding ten aanzien van lessen over de Holocaust en de evolutietheorie van Darwin in het onderwijs.

Steeds als er in de maatschappij problemen opduiken met een religieuze achtergrond, roepen diverse politieke partijen op tot een fellere verdediging van onze waarden en normen, en dat we niet mogen toegeven aan religieus obscurantisme. Het gaat immers om het beschermen van de Verlichtingswaarden waar onze voorouders zo hard voor gevochten hebben zoals, en ik vernoem hier de belangrijkste, de vrijheid van meningsuiting, de gelijkwaardigheid van elke mens (en van man en vrouw in het bijzonder), het recht op zelfbeschikking en de scheiding van geloof en staat. Dat zijn volgens mij de fundamentele grondrechten waarop we geen millimeter mogen toegeven. Dat was ook de reden waarom ik tijdens de kerstvakantie een pleidooi hield voor een vorm van laïcisme, een neutrale overheid en de grondwettelijke verankering van het principe van de scheiding van geloof en staat in de grondwet, iets wat vandaag niet het geval is.

Daarom heb ik in januari een brief geschreven aan de andere leden van de Commissie Grondwet van de Kamer om een debat te starten. Een ‘inleidend verslag op parlementair initiatief’ zoals dat officieel heet. Het grote voordeel is dat zo’n verslag start vanuit een aantal vragen en dat het dus niet vertrekt vanuit een bepaalde positie. Ik had immers evengoed een resolutie kunnen indienen in de Kamer waar ik tot in de details zou toelichten wat mijn fractie voorstelt. Dat zou wellicht tot applaus bij de blauwe achterban hebben geleid, maar zou in de Kamer onmiddellijk naar de parlementaire archieven worden verwezen. Ik wilde op een andere manier werken: namelijk alle fracties uitnodigen om mee te werken aan dit debat, om naar experten te luisteren, om met elkaar te discussiëren, kijken waar er punten van overeenstemming zitten, en waar de knelpunten.
Ik heb de brief geschreven vanuit de vaststelling dat de grondwaarden van onze samenleving weliswaar wel impliciet in onze Grondwet vervat zitten, maar onvoldoende herkenbaar en duidelijk zijn voor alle medeburgers. We zeggen altijd dat die grondwaarden universeel en seculier zijn, opdat iedereen er zich in zou kunnen herkennen, maar dan moeten we dat ook zo actief durven uitdragen. We mogen dus ook niet aarzelen deze expliciet te benoemen in onze meeste fundamentele wet, de Grondwet, van waaruit uiteindelijk al onze wetgeving is afgeleid. Laat ons niet vergeten dat de Grondwet niet zomaar een reglement van inwendige orde is over de politieke werking van een staat. Het moet een echt charter, een handvest met krijtlijnen en spelregels zijn, waarin iedere burger kan terugvinden waarvoor we staan en hoe we met elkaar omgaan.

Want waar gaat het dan om? Het gaat dan bijvoorbeeld in essentie om het harmonieus samenleven van christenen, moslims, Joden, andersgelovigen en ongelovigen te bevorderen. En dat kan alleen als iedereen, tot welk geloof men zich ook bekent, de grondwet en onze wetten boven religieuze voorschriften en bevelen plaatst. Dat kan alleen als er een heuse scheiding van geloof en staat komt. Waarbij het iedereen vrij staat te geloven wat hij of zij wil, voor zover men de vrijheid van anderen niet in het gedrang brengt, en waarbij de staat neutraal staat tegenover religies en geen enkele godsdienst bevoordeelt ten aanzien van een andere religie of ten aanzien van ongelovigen. Waar het op aankomt is het trekken van duidelijke grenzen tussen geloof en staat. Waardoor niemand een mening kan verbieden op basis van een religieus verbod. Waardoor niemand een vrouw mag onderdrukken op basis van een religieuze regel. Waardoor elke mens vrij is en niet belemmert kan worden door een religieus gebod. Wat men privé denkt en doet – voor zover men de vrijheid van een ander niet schaadt – is ieders eigen keuze en daar mag de staat zich niet mee bemoeien. Maar wat de staat via de grondwet en de wetten afspreekt – voor zover het geen persoonlijk geloof verhindert – mag niet door burgers opzij worden geschoven of overtreden.

In de Commissie Grondwet hebben we ongeveer een twintigtal filosofen en grondwetspecialisten aan het woord gehoord, de ene al wat interessanter dan de andere. Ze hebben in grote mate erkend dat ons land een ambigue houding aanneemt ten aanzien van de scheiding tussen geloof en staat. Sommigen hebben ons gezegd dat het een zeer moeilijk en complex debat, en dat het daarom zelfs beter zou zijn om het niet te proberen te trancheren. Maar als politicus kan ik me daarmee niet tevreden stellen. Ik heb nog straffere dingen gelezen. Zo was ik toch wel verrast om te lezen dat ons initiatief voor een inleidend verslag zou zijn aangestuurd door de Vrijmetselarij in één of andere agenda om het geloof uit onze samenleving te bannen. Dat doet me denken aan de vele verhalen die naar boven kwamen over het Vaticaan dat destijds heeft geprobeerd om de christelijke traditie in de Europese Grondwet te krijgen. Nu: over complottheorieën kun je leuke boeken schrijven, maar die behoren vaak tot de afdeling fictie. Het verslag van onze commissie zal daar alvast niet toe behoren.

Uit alle hoorzittingen zijn er volgens een aantal conclusies te trekken te trekken. Ten eerste moeten we meer aandacht hebben voor de waarde van onze Grondwet zelf. Ten tweede moeten we onze grondwaarden in de Grondwet verankeren. Daarbij heeft de idee van een zogenaamde preambule – een inleiding tot de Grondwet – een opgang gemaakt. Tot slot moeten we ook nadenken hoe we onze bevolking bij de opmaak van onze Grondwet kunnen betrekken en hoe we het debat dat wordt gevoerd kunnen verderzetten en concluderen.

Het debat dat we nu voeren in de Commissie Grondwet is in zekere zin uniek en baanbrekend. De herziening van de Grondwet is jammer in het verleden genoeg altijd enkel maar een synoniem geweest van staatshervormingen: discussies over instellingen en structuren. Niet over mensen. Het is goed geweest om eens een ruimer debat te kunnen voeren over onze Grondwet: over de plaats van onze waarden, over het karakter van onze staat, over de manier waarop de staat met haar burgers omgaat, hoe we met elkaar omgaan in een diverse samenleving.

Ik denk dat we die ‘herontdekking’ van de Grondwet moeten verderzetten. In tijden waar het bon ton is om te spreken over ‘failed state’ of ‘failed nation’, kan het geen kwaad om nog eens één van onze belangrijke democratische instituties onder de aandacht te brengen, namelijk de Grondwet. Natuurlijk zal niemand gelukkiger worden omdat er een Grondwet in het Staatsblad staat, maar een staat heeft wel een sterke basis nodig. We hebben richtlijnen nodig die ons in concrete situaties fundamentele principes aanreiken, zoals de gelijkheid van man en vrouw of de onpartijdigheid van de staat. Dat vermijdt discussies. Dat maakt het mogelijk om een vuist te maken tegen totalitaire of extremistische tendensen die onze democratie ondermijnen. Dat laat toe om in ons onderwijs duidelijk te maken wat centraal staat.

Ik ondersteun dus ook de ideeën die door de grondwetspecialisten in de commissie zijn verkondigd om te pleiten voor een sterkere constitutionele cultuur. Dat betekent dat we een gedeeld besef hebben als burgers dat de Grondwet de bron is van onze soevereiniteit, met andere woorden het besef dat wij ons in dit land zelf besturen en dus niet afhankelijk zijn van beslissingen die buiten of boven ons worden genomen. Ook als politici en ambtenaren zijn we aan die Grondwet gebonden: we respecteren de democratische spelregels. Maar ook die Grondwet zelf is geen document dat van bovenaf is opgelegd. Het is een document van, voor en met het volk. Ook daaraan ontleent de Grondwet haar legitimiteit. Enkel zo kan de Grondwet ook een verbindende kracht hebben: tussen burgers met een verschillende overtuiging, maar die wel een aantal universele grondwaarden delen.

Dat kan op veel manieren. Ik doe maar een kleine symbolische suggestie. In veel landen, zoals de Verenigde Staten of Duitsland, kent men een Dag van de Grondwet. Dat is landen waar de Grondwet een centrale plaats inneemt in het democratische bestel. Zou het niet interessant zijn om ook in België minstens één dag per jaar stil te staan bij onze Grondwet, bv. op 7 februari, de dag dat de Grondwet in 1831 werd afgekondigd? Onze feestdagen, de Nationale Feestdag of het Feest van de Dynastie, verwijzen nu naar onze monarchie. Alle respect voor onze Koning, maar zou het dan ook niet logisch zijn om ook een dag te kiezen waarop we de wet vieren die ons alles verbindt als burgers? Die onze burgerlijke rechten en vrijheden consacreert? Die de werking van onze democratische instellingen vastlegt?

Let op: ik pleit dus niet voor een Belgische feestdag met veel vlaggenvertoon en volksliederen. Integendeel. Ik denk vooral aan een dag waarop we kritisch stilstaan bij het verleden, heden en toekomst van onze Grondwet en fundamentele rechten en vrijheden. Een dag die bijvoorbeeld scholen, lokale besturen, verenigingen,… kunnen aangrijpen om thema’s als democratie, samenleven in diversiteit, mensen- en burgerrechten,… aan te kaarten in debatten, projecten, enzovoort. Een dag waarop we ons burgerschap vieren. Dat zou bijvoorbeeld ook een dag kunnen zijn waarop gemeentebesturen nieuwkomers of nieuwe Belgen uitnodigen als symbolisch onthaalmoment.

Zowel de filosofen als de grondwetspecialisten hebben ons verschillende inzichten gegeven over wat er vandaag in onze Grondwet staat, maar vooral ook wat er niet in de Grondwet staat. Ik denk niet dat het de taak is van politici om aan theologie of moraalwetenschappen te doen en ultieme antwoorden aan te reiken over de plaats van geloof en levensbeschouwing in onze samenleving. Onze ambitie moet vooral zijn om werkbare principes aan te reiken die het samenleven in diversiteit mogelijk maken. Ik denk dat een Grondwet die hierover geen discussie of vaagheid laat bestaan daar een belangrijk onderdeel van is.
Daarom denken ik dat onze grondwet ook nood heeft aan een krachtige en inspirerende inleiding. Die zogenaamde preambule moet dienen als een echte uitnodiging tot geëngageerd burgerschap en precies omschrijven op welke fundamentele principes we onze staat hebben gebouwd en die door iedereen in ons land moeten aanvaard en gerespecteerd worden. Een preambule zal natuurlijk niet alle maatschappelijke problemen van vandaag of morgen oplossen. Maar ze zal wel bijdragen tot een bewustzijn dat ons gedeeld burgerschap waardevol is en iets om trots over te zijn. Het zal in ons onderwijs, bij inburgering, in onze instellingen, duidelijker zijn waar we als staat voor staan. Het zal ons als burgers en als open samenleving sterker maken. Uiteindelijk zijn we allemaal zelf ook ‘nieuwkomers’ wanneer we geboren worden en opgroeien in ons land.

Het is toch wel paradoxaal dat we binnenkort een zogenaamde ‘Nieuwkomersverklaring’ gaan voorleggen aan nieuwkomers, maar dat de tekst van die verklaring zal worden vastgesteld in de bijlage van een koninklijk besluit. Iets dat er dus ergens als annex aanhangt en door de volgende staatssecretaris met één pennentrek kan worden aangepast. Dat is toch wel zeer weinig respect voor onze fundamentele grondwaarden. Als we grondwaarden willen verankeren, dan verdienen die een centrale plaats in onze Grondwet. De grote meerderheid van de Europese landen heeft een preambule. Dat is op zich niet de reden, maar het toont aan dat dit geen uitzondering is.

Is een preambule voldoende? Ik denk het niet. Ik denk dat we naar een én-én-oefening moeten gaan. We moeten ook in de Grondwet zelf aanpassingen doen en verduidelijkingen aanbrengen. Een van de grondwetspecialisten zei dat de tekst van de Grondwet in haar uitwerking ‘erbarmelijk’ is, namelijk dat ze te veel verwarring schept of te veel ruimte aan de wetgever geeft om af te wijken. Dat is zeker zo op het vlak van de scheiding tussen geloof het staat. Daarom zal het nadrukkelijker opnemen van principes zoals de neutraliteit van de overheid en de scheiding van geloof en staat een einde maken aan heel wat zinloze discussies over de aard van onze samenleving en over de concrete toepassing ervan. We leven in een seculier land en daar gelden seculiere regels. En die bepalen onder meer dat niemand wegens zijn persoonlijke overtuiging gediscrimineerd of benadeeld mag worden, dat het iedereen vrij staat om in iets te geloven of niet te geloven, en dat niemand gedwongen kan worden te handelen onder druk van een groep.
Volgens de grondwetspecialisten die we hebben beluisterd is neutraliteit van de overheid vandaag al een constitutioneel principe dat al impliciet in onze Grondwet zit. Ik denk dat er dus draagvlak kan worden gevonden om dit ook expliciet op te nemen. We moeten dat oordeelkundig doen met respect voor onze eigen grondwettelijke traditie. Ik ben geen voorstander om plots te gaan voor een militante vorm van laïciteit à la française. Maar staat het haaks op onze grondwaarden om te verwachten dat onze overheid zich onpartijdig opstelt en geen voorkeur laat blijken voor een bepaalde levensbeschouwing? Laat ons dat debat met open vizier voeren en beslechten.

In een seculiere staat is het ook belangrijk dat de belangrijkste fundamentele waarden breed gedragen en gevolgd worden, en derhalve ook in een vroeg stadium worden aangeleerd aan onze kinderen. In dat verband lijkt me het voorstel van professor Patrick Loobuyck met betrekking tot het vak LEF een interessante piste. Hij stelt voor om in het lager en middelbaar onderwijs de vakken godsdienst en zedenleer te vervangen door een vak Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie waarbij alle leerlingen kennis zouden kunnen nemen van de essentiële grondslagen van onze samenleving. Want hoe gaat het er nu aan toe? Gedurende twaalf jaar trekken wij de leerlingen in klassen uit elkaar om les te volgen in één specifieke religie of in zedenleer. Het is een vorm van feitelijke segregatie. Het lijkt me beter om die kinderen gedurende twaalf jaar bij elkaar te houden zodat ze samen kennis nemen van de diversiteit van religieuze en filosofische stromingen, en dit op een niet-dogmatische manier, zodat ze later, eenmaal volwassen, zelf hun keuzes kunnen maken. En zodat ze allen samen kennis nemen van liberale grondwaarden zoals de vrijheid van meningsuiting, de scheiding van geloof en staat, de gelijkwaardigheid van man en vrouw en het recht op zelfbeschikking.

Daarom is de discussie die we in de Commissie Grondwet voeren vandaag niet vrijblijvend. Het is duidelijk dat we iets in gang hebben gezet. En dat proces is minstens even interessant als het resultaat dat we willen bereiken. Ik heb in de Commissie daarom ook opgeroepen om het debat niet enkel tussen de muren van het parlement te voeren en snel-snel een rapport af te leveren. We moeten dit debat verder opentrekken naar de ruimere samenleving. Dat zou de eerste keer zijn voor een grondwetsherziening. Een groot manco van de procedure tot herziening van de Grondwet is dat de herzieningsverklaring helemaal op het einde van de legislatuur moet worden opgesteld en dus in een zeer beladen politieke sfeer tot stand komt. Dat heeft dan natuurlijk ook te maken met het communautaire klimaat. Het zou veel beter zijn mocht er tijdens de legislatuur al een consensus kunnen groeien om een aantal artikelen voor herziening vatbaar te verklaren en dat die dan zonder veel debat in de verklaring kunnen worden opgenomen met oog op een debat ten gronde in de volgende legislatuur.

Ik voel immers wel degelijk aan dat de discussie ook in Dorpstraat leeft. Natuurlijk mogen we ons niet doen opjutten door de tijdsgeest. Dat ben ik ook niet van plan. Grondwaarden moet je inderdaad niet te grabbel gooien aan een toevallige meerderheid, of door een willekeurig burgerpanel laten beslissen. Dat is evident. Maar als we een constitutionele cultuur willen ontwikkelen, dan moeten we af en toe met dit debat de stolp van dit parlement durven verlaten. Ik denk dat we ons zouden kunnen beraden over een manier om bijvoorbeeld tussen nu en 2019 een vorm van burgerparticipatie te ontwikkelen. Met realistische verwachtingen en graag zo dicht mogelijk bij de burger. Waar ook jongeren en nieuwkomers een rol krijgen. Via traditionele en sociale media. Een breed debat over onze grondwaarden en zal onze samenleving meer weerbaar maken, waarvan de vernieuwde Grondwet de uiteindelijke emanatie zal zijn.

Dames en heren, Beste vrienden,
Een herontdekking van de Grondwet en de grondwettelijke verankering van het principe van de scheiding van geloof en staat zou betekenen dat geen enkel beleid kan gevoerd worden dat gebaseerd is op een religieuze of levensbeschouwelijke grondslag. Dus geen beleid gebaseerd op christelijke, Joodse, islamitische of atheïstische principes. U denkt misschien dat dit in de praktijk toch niet het geval is, maar dan vergist u zich. In Engeland bestaan er shariarechtbanken die oordelen over het personen- en familierecht. De scheiding van geloof en staat moet de democratische sokkel van onze multireligieuze samenleving vormen. Dat is de reden waarom ik in het parlement zo hardnekkig vecht voor een grondwet die het seculiere karakter van onze samenleving niet alleen bevestigt maar ook promoot. Liberalen stonden reeds bij de oprichting van ons land in 1830 mee aan de grondslag van een grondwet die voorrang zou krijgen op het woord van God. Laten we dat nu, 186 jaar later, opnieuw bevestigen.

Toespraken na plaatsbezoek aan het metrostation Maalbeek en de nationale luchthaven

22 April 2016

DSC_0107

 

Verklaring van commissievoorzitter Dewael na het bezoek aan metrostation Maalbeek

Dames en heren,

 

Kamervoorzitter Bracke en ik hebben zonet namens de Kamer van Volksvertegenwoordigers een rouwkrans neergelegd.

Hiermee willen we ons diepste medeleven betuigen aan de vele slachtoffers, hun familie en vrienden.

Hiermee willen we ook ons respect en waardering tonen voor de hulpverleners en hun uitstekende werk.

 

Dames en heren,

 

Vorige week heeft de Kamer een parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart opgericht.

Vandaag vatten we de officiële werkzaamheden aan.

We doen dit met een bezoek aan de nationale luchthaven en het metrostation Maalbeek, waar de verschrikkelijke feiten nu exact een maand geleden plaatsvonden.

 

Dit plaatsbezoek is belangrijk om met eigen ogen vast te stellen wat er zich die dag heeft afgespeeld.

Om de ervaringen te horen van de mensen die aanwezig waren, die de eerste hulp hebben geboden.

Om ons in te leven in wat zij hebben doorgemaakt.

 

Het moet helpen om onze belangrijke taak uit te voeren, namelijk het blootleggen van de feiten, en het trekken van lessen voor de toekomst.

 

Ik kan u namens de commissieleden meedelen dat het bezoek aan het metrostation bijzonder zinvol was.

Op deze plek blies op dinsdag 22 maart iets na 9u een zelfmoordterrorist zichzelf op.

Daarbij vielen 20 dodelijke slachtoffers en tientallen gewonden.

 

We hebben een sereen gesprek gehad met technische experts, een ingenieur verantwoordelijk voor de heropbouw, en personeelsleden van de MIVB die ter plekke waren voor de hulpverlening.

 

De directe confrontatie met deze plek heeft een grote indruk gemaakt op de commissieleden.

De kracht van de ontploffing in de besloten ruimte moet enorm geweest zijn.

Helaas met een zware tol tot gevolg.

 

Daarnaast zijn we geraakt door de moed en het uitstekende werk van de mensen die ter plekke de eerste hulp hebben verleend.

Zij hebben in moeilijke omstandigheden levens gered.

Dat geeft hoop.

Daar zijn we hen zeer dankbaar voor.

 

Ik wil tot slot adjunct-CEO van de MIVB Kris Lauwers en alle mensen die ons te woord hebben gestaan, bedanken voor de ontvangst

 

Verklaring van commissievoorzitter Dewael na het bezoek aan de nationale luchthaven

 

Dames en heren,

 

Kamervoorzitter Bracke en ik hebben zonet namens de Kamer van Volksvertegenwoordigers ook hier een rouwkrans neergelegd.

Hiermee willen we ons diepste medeleven betuigen aan de slachtoffers, hun familie en vrienden.

Hiermee willen we ook ons respect en waardering tonen voor de hulpverleners en hun uitstekende werk.

 

Dames en heren,

 

De onderzoekscommissie heeft zonet de vertrekhal van onze nationale luchthaven bezocht.

 

Ook dit bezoek was confronterend.

Het gaat immers om de vertrekhal waar we allemaal goede herinneringen aan hebben.

Plots ontploften hier op 22 maart iets na 8 uur twee verwoestende spijkerbommen.

12 mensen lieten het leven, velen geraakten gewond of werden verminkt, voor het leven getekend door de laffe aanslagen.

 

De commissieleden spraken met CEO Arnaud Feist, brandweerlui, de veiligheidsdiensten, medische hulpverleners en de luchtvaartpolitie.

Mensen die ook hier als eerste ter plaatse waren, hebben geholpen, levens hebben gered.

Dat geeft hoop.

Daar zijn we ze oneindig dankbaar voor.

 

Net zoals in Maalbeek, dragen deze gesprekken bij tot de werkzaamheden en inzichten van de commissie.

Deze ervaring laat ons niet meer los.

 

Ik wil mijnheer Feist, CEO van Brussels Airport, bedanken voor de ontvangst, alsook de sprekers voor hun bijdrage.

 

Tot slot wil ik namens de commissie een pluim geven aan de mensen die dag en nacht in de weer zijn om onze nationale luchthaven zo snel mogelijk weer gebruiksklaar te maken.

Dat is niet alleen van economisch, maar ook van groot sociaal en symbolisch belang.

 

Ik dank u.

Toespraak terreuraanslagen Brussel

24 March 2016

Op 22 maart 2016 werd België getroffen door verschrikkelijke terreuraanslagen op de luchthaven van Zaventem en de Brusselse metro.

De stad Tongeren opende meteen een rouwregister.

Op donderdag 24 maart hield Kamerfractieleider Patrick Dewael een toespraak in de Kamer.

 

Voorzitter, premier, leden van de regering, collega’s,

22 maart, een doodgewone dinsdagmorgen in ons leven, op weg naar het werk of vakantie. En plots eist blinde terreur meer dan dertig levens. Verwoest ze er honderden van nabestaanden, gewonden, familie en vrienden.

Hier. Bij ons. Akelig dichtbij. Op de internationale luchthaven waar mensen van over de hele wereld, van alle religies, gezindten en kleur samenkomen. In de metro van de Europese hoofdstad.

Blinde terreur maakt geen onderscheid in haar slachtoffers. Blinde terreur wil enkel dood en angst zaaien. Blinde terreur wil ons treffen in onze vrijheid, in wie we zijn. Dat was het geval in New York, Londen, Madrid, Parijs, Istanbul, en nu ook in ons Brussel. En dat is haast dagelijks de realiteit in Syrië en Irak.

Collega’s,
Op zo’n dag als dinsdag staat de wereld even stil. Verdriet en rouw hebben hun plaats. Ik wil ons diepste medeleven betuigen aan de slachtoffers en hun nabestaanden. Tegelijkertijd wil ik onze hulpdiensten bedanken voor hun fantastisch werk. Zij hebben bijzonder efficiënt de slachtoffers in veiligheid gebracht, verzorgd, getroost. Dat is hartverwarmend. Bij zo’n verschrikkelijke daden van enkelingen, zullen er áltijd ontelbaar méér mensen zijn die hélpen.

Collega’s,

Wat nu? Die vraag dringt zich op. Nu wat niemand hoopte maar iedereen vreesde, ook écht bij ons gebeurde. De premier en zijn regering schuwen de krasse taal, de steekvlampolitiek, de oorlogstrom. Hij heeft gelijk. Na de 12 en 18 maatregelen na Verviers en 13 november moeten we niet meteen uitpakken met een bijkomend pakket. Laten we eerst onverkort uitvoeren wat we al hebben beslist. Ja, dat neemt tijd in beslag. Maar we waken scrupuleus over de balans tussen veiligheid en vrijheid. Neemt niet weg dat wetteksten nu rijp zijn om in dit parlement te behandelen.

Na de aanslagen in Parijs zei ik dat we niet zozeer een probleem hebben met onze veiligheidsarchitectuur, met onze toolbox. Inlichtingen moeten verplicht circuleren tussen de verschillende diensten en het OCAD. We weten wie gevaarlijk is. We hebben dus niet zozeer nood aan extra informatie of meer databanken. We moeten wel nagaan of in de praktijk álle info wordt gedeeld. En die figuren beter opvolgen. Daarvoor moeten we blijven investeren in middelen, mensen en inlichtingen. Ook over de voorwaardelijke invrijheidsstelling is het laatste woord nog niet gezegd. Het is goed dat de politie criminelen opspoort oppakt, en laat berechten. Het zou nog beter zijn als ze hen ook kan vasthouden.

We moeten vooral op Europees vlak vooruitgang boeken. Terroristen kennen geen grenzen. Wie beweert dat veiligheidsbeleid een exclusief nationale bevoegdheid moet blijven, dwaalt. Alleen lossen we dit niet op. Premier, We moeten dus niet alleen een nationale vuist ballen, maar ook een Europese. Dat is mijn oproep aan u en uw collega-regeringsleiders, aan de Europese Commissie. Om ook de Europese afspraken nu onverkort uit te voeren.Om niet alleen lippendienst te bewijzen aan meer uitwisseling van inlichtingen, maar het ook daadwerkelijk te doen. Nu. We vragen om hier een prioriteit van te maken. Met de 28 lidstaten als het kan. Met een aantal kernlanden in versterkte samenwerking als het moet.

Collega’s,

Tot slot wil ik de verbindende boodschap van de premier kracht bij zetten. We hebben geen nood aan polarisatie, aan achterdocht. We moeten alle burgers, ongeacht hun afkomst of overtuiging nu verenigen en verbinden. Verenigen tegen de terreur van haatzaaiende en geradicaliseerde moslimextremisten. Verbinden met onze open samenleving, onze tolerantie, onze vrijheden en grondwaarden zoals de gelijkheid van man en vrouw, de scheiding van geloof en staat, de vrije meningsuiting, het recht op zelfbeschikking. Op die pijlers is onze vrije samenleving gebaseerd. Daar geven we geen duimbreed op toe. Nooit. Nergens. En die zullen we altijd en overal verdedigen en als het kan nog scherper verankeren in onze Grondwet. Die waarden moeten we uitdragen in een sterk onderwijs, opvoeding, deradicaliseringsprojecten, in het middenveld. Alleen zo kunnen we de strijd om de hoofden winnen. We staan daarbij aan de kant van de ouders, leerkrachten, verenigingen, politie, burgemeesters die dag in dag uit de strijd met het radicalisme aangaan.

Al wat er nodig is voor de triomf van het kwaad is dat goede mensen niets doen. De strijd tegen terreur en radicalisme is een strijd van ons allen. Overheid, veiligheidsdiensten, middenveld, burgers. Tous ensemble.
Ik dank u.

Nieuwjaarstoespraak stad Tongeren

19 January 2016

Op maandag 18 januari 2016 hield burgemeester Patrick Dewael een toespraak in de Velinx over de toekomstplannen voor Tongeren.
Dames en heren,
Allen van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie.
Het is het uitgelezen moment om jullie allemaal te bedanken voor de goede samenwerking met het bestuur en diensten van onze stad.
Het is ook het uitgelezen moment om samen […]

LEES MEER

Terreuraanslagen in Parijs – toespraak & media

23 November 2015

Naar aanleiding van de terreuraanslagen in Parijs op 13 november debatteerde de Kamer over deze aanslagen en de maatregelen van de Belgische regering. De toespraak van Open Vld fractieleider Patrick Dewael en zijn optredens in de Keien van de Wetstraat en de Zevende Dag vindt u hieronder.

 
Keien van de Wetstraat, 20 november 2015
Keien van de Wetstraat – 20/11/15

 
De Zevende Dag, 22 november 2015

De Zevende Dag – 22 november 2015

Toespraak in de Kamer, 19 november 2015
Toespraak Patrick Dewael – Aanslagen Parijs – 19 november 2015

Integrale toespraak:

Voorzitter, leden van de regering, collega’s,

Europa is in choque. De terreur trof opnieuw Parijs, 3 uur hier vandaan, amper 10 maanden na Charlie Hebdo.

Dit keer was ze niet gericht tegen de vrijheid van meningsuiting.

Dit keer was ze gericht tegen onszelf, tegen de burgers, tegen alles wat mensen doen in hun vrije tijd, in de beleving van hun vrijheid.

Dit keer was de terreur van gedaante verwisseld, de terreur was blind geworden.

Mijn diepste medeleven gaat uit naar allen die door dit vreselijke drama getroffen zijn.

We zijn solidair met Frankrijk.

“On est tous des Parisiens.”

Collega’s,

Dergelijke terreuraanslagen maken bang. Zaaien angst. Doen onze samenleving op haar grondvesten daveren.

En dus kijkt iedereen naar de politiek voor een duidelijk signaal, voor daadkracht.

President Hollande kondigde de noodtoestand af, sloot de grenzen, en sprak parlement en bevolking toe: “La France est en guerre.”

Maar we moeten duidelijk zijn: we zijn in oorlog met terreur. Niet met een land, een volk of wat dan ook.

We voeren een strijd tegen terroristen, tegen een totalitair waanidee.

De strijd tegen terrorisme vereist een specifieke aanpak. De strijd tegen terrorisme verschilt van een conventionele oorlog.

Collega’s, we moeten leren uit de ervaringen van de VS en het UK na 9/11. De aanslagen in Londen en Madrid. De invasie in Irak.

Onszelf in een oorlog storten ver van huis, en thuis de rechtsstaat op de helling plaatsen.

Is het dat wat we willen?

Ik pas er voor. Want dat is precies wat de terroristen beogen, dat is de val die ze spannen.

Wat we wél moeten doen is alles ondernemen wat redelijkerwijze mogelijk is binnen de contouren van een democratische rechtsstaat.

Zonder dat we onze eigen principes onderuit halen.

Een verhaal van checks & balances.

Collega’s,

De wereld kijkt naar Parijs, maar ook naar Brussel.

In januari hebben we een aanslag verijdeld. Toen werd het werk van onze veiligheids- en inlichtingendiensten geprezen.

Maar nu hebben we de Brusselse linken blijkbaar gemist.

Veel vragen dringen zich op. Hoe is het mis kunnen lopen?

Het is haast een ritueel: na elke aanslag rollen de spierballen, volgen krachtige verklaringen.

Ik ben ervan overtuigd dat ons veiligheidsarsenaal werkt.

Justitie, de veiligheids- en inlichtingendiensten hebben al veel belangrijke tools ter beschikking.

De herstructurering van de politie- en veiligheidsdiensten, met de politiehervorming, de oprichting van OCAD, het verplicht delen van informatie.

Met die architectuur waren we voorloper in Europa.

En die gaan we nu niet op losse schroeven zetten. Dat kind gaan we niet met het badwater weggooien.

Maar we moeten wel blijven investeren in dat veiligheidsapparaat. Zowel middelen als mensen.

Want onze inlichtingendiensten verstaan onvoldoende Arabisch. De computer crime unit is onderbemand in een digitaal tijdperk waarbij haatboodschappen wereldwijd worden verspreid. Onze speciale interventieteams wachten op bijkomende uitrusting.

We stellen ook vast dat we niet altijd competitief zijn met de terroristen.

Zij kopen een Kalasjnikov op de zwarte markt. De politie moet de Europese aanbestedingsprocedures doorlopen om aan haar arsenaal te geraken.

Ook de aanwerving van geschikte mensen gaat traag.

Collega’s, we hebben geen gebrek aan inlichtingen. Maar we missen nog middelen, mankracht en tools om ze te verzilveren.

We weten om wie het gaat: de geradicaliseerden, de teruggekeerde Syriëstrijders.

Maar wat doen we ermee? Hoe kunnen we ze beter opvolgen?

Hoe kunnen we ze sneller voor de rechter brengen?

Mijnheer de eerste minister, wij staan open voor bijkomende maatregelen.

Maar we passen voor een Belgische Patriot Act.

We moeten altijd het evenwicht blijven behouden tussen de veiligheid, de vrijheid en de privacy van de burger.

Nieuwe, bijkomende veiligheidsmaatregelen moeten altijd in verhouding staan tot het beoogde doel enerzijds en de rechten en vrijheden van de burgers anderzijds.

Wij zullen de voorgestelde maatregelen daarop toetsen.

Maar ik mis er alvast één belangrijke: de éénmaking van de Brusselse politie.

Ik geloof in één grote zone.

Jarenlang hebben regeringen pogingen ondernomen, maar de Brusselse politiek ligt dwars.

Door de zes politiezones samen te voegen zullen de veiligheidsdiensten meer slagkracht krijgen.

Mijn fractie zal op die nagel blijven kloppen.

België kan dus extra inspanningen doen, maar de grootste vooruitgang is te boeken op Europees niveau.

Terreur kent geen landsgrenzen.

Met een deftige uitwisseling van intelligence, buitengrenscontroles, politiewerking binnen Schengen, een diplomatie en gemeenschappelijk veiligheidsbeleid met een ruggengraat…

En dat we ons dan ook maar eens uitspreken over de banden met landen zoals Saudi-Arabië, toch nog altijd de promotor van de radicale islam, ook bij ons. Weegt de handelsbalans echt zwaarder door dan onze waarden?

Collega’s,

Onze conclusie is duidelijk.

Het apparaat werkt, maar vraagt permanente aandacht en investeringen. Zodat we kunnen bijblijven. Dat gaat geld kosten.

Maar een veiligheidspact staat boven het stabiliteitspact.

Op veiligheid staat geen prijs.

Collega’s,

Rest de vraag hoe we er voor zorgen dat deze hatelijke en gewelddadige uitwas van de Islam geen voedingsbodem meer vindt in onze open samenleving?

We moeten onze rechtsstaat, onze democratie, onze Verlichte principes, onze fundamentele vrijheden, de scheiding van Kerk en staat, de gelijkheid van man en vrouw, áltijd en ónvoorwaardelijk laten primeren.

Daar valt niet op af te dingen. Nooit. Nergens.

Wij mogen niet aanvaarden dat bepaalde individuen onze normen en waarden simpelweg naast zich neerleggen.

We moeten durven erkennen, bij naam noemen, dat er wel degelijk zulke mensen in onze samenleving rondlopen.

Mensen die hun hele leven laten dicteren door een letterlijke lezing van de Koran, door religieuze wetten die niet stroken met onze spelregels. Die kiezen voor zelfsegregatie.

Laat me duidelijk zijn: het gaat om een minderheid, een kleine minderheid.

Maar ze bestaat.

Ook bij ons hebben we veel compromissen gemaakt, toegevingen gedaan, omwille van de godsdienstvrijheid.

We horen onaanvaardbare uitspraken over vrouwen, homoseksuelen en ongelovigen.

In sommige scholen durft men niet meer te spreken over de Holocaust.

We zijn zelfs in het stadium aanbeland dat we discussiëren over gescheiden uren in openbare zwembaden voor mannen en vrouwen.

Er zijn grenzen. Hier gelden seculiere wetten en daar mogen we geen duimbreed op toegeven.

Met mensen die dat niet aanvaarden, die hun godsdienst superieur achten, met die mensen kunnen wij niet samenleven.

Collega’s, ik besluit.

Wij hebben een prachtige samenleving. Open, tolerant, vrij.

Ze bestaat slechts bij gratie van een aantal basisprincipes, spelregels.

Wie die aanvaardt en respecteert, is welkom.

Dat is altijd zo geweest, en zal altijd zo zijn, ook voor de mensen die vandaag op de vlucht zijn voor de gruwel van oorlog en terreur.

Maar wie zich daar buiten of daarboven plaatst moeten we een halt toe roepen.

Radicale elementen moeten we opsporen, begeleiden, voorkomen dat ze verder afglijden.

Met alle preventieve middelen, zoals onderwijs, straathoekwerkers, integratietrajecten, lokale politie…

Maar ook met repressieve middelen indien nodig.

In beiden moeten we investeren.

Om onze samenleving vrij, tolerant en veilig te houden. Open voor iedereen die ze omarmt.

Ik dank u.

Toespraak Koningsdag, 15 november ’15, Tongeren

15 November 2015

Dames en heren, welkom.
Vandaag vieren we Koningsdag.
Het was onze tweede koning Leopold II die 15 november uitkoos voor het feest van de dynastie. Dat is niet toevallig de feestdag van de Heilige Leopold.
Sinds 1931 is het ook de feestdag van nog een andere Heilige, Albertus Magnus. Koningsdag verwijst dus naar 3 van onze Koningen: Leopold […]

LEES MEER

Toespraak Wapenstilstand – 11 november ’15, Tongeren

11 November 2015

Dames en heren,
Op 11 november herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog.
Nu 97 jaar geleden.
Met de jaren dreigt deze oorlog slechts een vage herinnering te worden. Verwezen naar stoffige geschiedenisboeken.
Dat mogen we nooit laten gebeuren. Ook niet wanneer de reeks herdenkingen in het kader van 100 jaar Grote Oorlog in 2018 zal eindigen.
Want 9 […]

LEES MEER