10 punten voor Limburg, lees ze hier

Interview over zomerakkoord, Het Belang van Limburg 16-9-’17

16 September 2017

In de weekendkrant van het Belang van Limburg geeft Patrick Dewael een interview over het zomerakkoord van de regering Michel I. Dat kleurt liberaal omdat de belastingen voor mensen die werken en werk geven verder worden verlaagd. Daarnaast krijgen mensen meer vrijheid om te werken en te ondernemen.

Schermafbeelding 2017-09-16 om 11.06.21
Schermafbeelding 2017-09-16 om 11.43.51

Toespraak over conclusies Onderzoekscommissie aanslagen 22 maart, stadhuis Luik

8 September 2017

Schermafbeelding 2017-09-11 om 15.10.10

Dames en heren,

De aanslagen van 22 maart eisten 32 slachtoffers. Ze hebben een litteken in onze samenleving achtergelaten. Ook wij hebben moeten leren leven met dreiging. Helaas niet alleen bij ons, maar in heel Europa. De wrede aanslag in Barcelona heeft ons nogmaals met de neus op de feiten gedrukt.

Net omdat de aanslagen van 22 maart zo traumatisch waren, net omdat de tol zo hoog was, net omdat iedereen zich afvroeg hoe dit kon gebeuren bij ons, hebben we als parlement, als volksvertegenwoordiging meteen een onderzoekscommissie opgericht. Te meer omdat er ook politieke schok was, met het ontslag van 2 ministers, en we bestempeld werden als failed state. Burgers hebben recht op antwoorden op die vragen, wij als onderzoekscommissie moeten die geven.

Zo een onderzoekscommissie is een uitzonderlijk middel. Ze heeft een 2-ledig doel. Enerzijds de reconstructie van de feiten: wat is er gebeurd? Wie is verantwoordelijk? Hoe kon dit gebeuren? Dat onderzoek moet à charge en à décharge gebeuren. Maar anderzijds en bovenal moet een onderzoekscommissie ook lessen trekken. Hoe kunnen we veiligheidsmachine, wetten, procedures… verbeteren?

Daar ligt de meerwaarde van een onderzoekscommissie. Een regering regeert, neemt ad hoc maatregelen (18+12). Deze commissie gaat breder, werkt ten gronde, met zicht op de lange termijn.

De laatste ‘doorlichting’ van alle veiligheidsdiensten, hun werking, procedures, wet- en regelgeving, interactie… was geleden van de onderzoekscommissie Dutroux. Nu 20 jaar later was het tijd om opnieuw als mekanieker heel de veiligheidsmachine (niet enkel politie/justitie) uit mekaar te halen, elk onderdeel te evalueren, opnieuw samen te stellen en te smeren. We hebben daarvoor 186 getuigen gehoord in 107 hoorzittingen die 342 uren duurden. Dit om een idee te geven van de grondigheid van het werk.

Een sereen politiek klimaat is noodzakelijk om zo’n onderzoekscommissie te doen slagen. Fracties moeten loskomen van hun partijpolitieke belangen. Ze moeten de wil tonen om het algemeen belang voorop te stellen, en de politique politicienne te overstijgen. Daar zijn wij in onze commissie in geslaagd. Met als resultaat unanieme conclusies en aanbevelingen die wel degelijk een groot verschil gaan maken.

Uiteraard bestaat een zero risk society niet. Ook niet in dictaturen. Onze onderzoekscommissie biedt dus geen enkele garantie dat er nooit nog een aanslag kan gebeuren. Maar we moeten wel alles in het werk stellen om aanslagen maximaal te vermijden. Met onze aanbevelingen zetten we grote stap vooruit.

 

Veiligheidsarchitectuur

Naast het rapport over de hulpverlening op 22 maart zelf, een rapport over de hulp aan de slachtoffers, en het rapport over radicalisme dat we momenteel finaliseren, lijkt me het rapport over de werking van de veiligheidsarchitectuur het meest relevant om hier even bij stil te staan.

Algemeen geldt dat de veiligheidsarchitectuur van België solide is, dat er geanticipeerd werd op nieuwe dreigingen. Ons land is zeker geen failed state, geen blunderland. We hebben als commissie dan ook altijd een hart onder de riem gestoken van de mensen op het terrein die zich dag en nacht uit de naad werken.

We hebben dus geen nood aan een wit blad. Maar er zijn wel bepaalde disfuncties, waardoor er kansen zijn gemist om daders tijdig te vatten. Die zijn te wijten aan: een gebrek aan of inefficiënte inzet van capaciteit en middelen; eilandvorming of gebrekkige samenwerking en informatie-uitwisseling binnen en tussen gerechtelijke, veiligheids- en inlichtingendiensten; inefficiënte procedures en regelgeving; beperkte internationale samenwerking; ontbreken van een integrale aanpak.

Onze aanbevelingen om hieraan te verhelpen zijn terug te brengen tot 5 krachtlijnen:

 

Wat betekent dat concreet als we deze principes toepassen?

De dreigingsanalyse blijft een prerogatief van het onafhankelijk OCAD, maar wel op basis van vaste criteria. De risico-analyse gebeurt door overheden die voortaan gestandaardiseerde maatregelen moeten kiezen. Dit moet inconsequenties verhinderen, zoals bij lockdown of op 22 maart. Denk aan het sluiten van de scholen.

Op vlak van de informatiehuishouding hebben we een groot pijnpunt vastgesteld: verschillende diensten hebben een deeltje van de puzzel, maar die worden niet uitgewisseld. De diensten zitten te weinig samen.

Daarom bevelen we een cultuuromslag aan: diensten moeten nog meer infodelen, en er komt 1 kruispuntbank die gevoed wordt door alle diensten, met een flagging systeem om ieders acties op te kunnen volgen.

Bij de inlichtingendiensten moet er een doorgedreven synergie komen tussen de staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst. Concreet gaat het om een duidelijke taakverdeling, een officieel samenwerkingsverband, een gemeenschappelijk platform om hun actieplannen te coördineren, informatie/middelen/personeel uit te wisselen… Ook hun databanken zullen waar nodig gekoppeld worden.

De informatiepositie in radicale milieus moet versterkt worden met infiltraties en toegang tot versleutelde communicatie.

De staatsveiligheid moet ook in middelen versterkt worden. In vergelijking met gelijkaardige landen is het vandaag een kleine en ondergefinancierde dienst.

Binnen de federale politie wordt de hiërarchie versterkt: de commissaris-generaal en directeurs-generaal bestuurlijke en gerechtelijke politie krijgen hiërarchische beslissingsmacht om sterkere keten van bevel te krijgen.

Het personeelskader van de federale politie moet volledig worden ingevuld. +2000 voltijdse equivalenten.

De 5 terro-FGP’s plaatsen we op gelijke voet, mét dezelfde onderzoekscultuur en strategie. Info moet verplicht tussen de FGP’s gedeeld worden. Het Federaal Parket moet hen bindende richtlijnen kunnen geven.

Er komen 5 Joint Intelligence Centres. Daarin wisselt een FGP info uit met OCAD/VSSE/ADIV. Dit is het samenleggen van de puzzelstukjes, om dan te kunnen prioritiseren. Dat tweede gebeurt in de Joint Decision Centres waarbij het federaal parket betrokken is. De eilandvorming van diensten wordt in deze twee organen dus overstegen.

Een seponering van een dossier door federaal parket moet worden medegedeeld en opgevolgd door de ‘lagere’ niveaus (Case Abdeslam).

De DJSOC wordt geherorganiseerd. De dienst moet een grotere meerwaarde bieden zowel voor centrale diensten (strategische analyses) als voor gedeconcentreerde FGP’s (tactische ondersteuning).

El Bakraoui kwam vervroegd vrij, kon naar Syrië reizen en terugkeren. De strafuitvoering wordt daarom op een aantal punten verstrengd.

Alle diensten moeten beter worden geïnformeerd over radicalisering (bv strafuitvoeringsrechtbank die info krijgt van veiligheidsdiensten) en vrijlating (aanklampend optreden mogelijk maken bv)

Er moet een uitgebreidere motiveringsplicht komen bij vervroegde vrijlating wanneer het advies afwijkt van het openbaar ministerie en de gevangenisdirecteur

Er komt een verbod op reizen voor vervroegd vrijgelaten geradicaliseerden/terroristen

Bezoekers in gevangenissen worden beter gescreend.

Naast het gerechtelijk optreden, is ook het bestuurlijke en preventieve optreden door lokale overheden en politie cruciaal. Deze 2 aanpakken moeten nauwer op mekaar aansluiten.

Bijvoorbeeld burgemeesters klaagden dat ze te weinig betrokken zijn en te weinig info krijgen. Zij staan nochtans in voor veiligheid, en kunnen bv teruggekeerde FTF’s op hun grondgebied hebben. Daarom moeten burgemeesters meer info krijgen van openbaar ministerie (bv strafregister).

Daarom moet er in elke gemeente ook een lokale integrale veiligheidscel komen, waarin alle betrokken instanties info uitwisselen om de geradicaliseerde individuen beter op te kunnen volgen en te begeleiden.

Voor lokale politie is wijkwerking cruciaal, ook het aanklampend optreden. De lokale politie moet via de kruispuntbank ook toegang krijgen tot relevante info. Schaalvergroting lokale zones. Aandacht voor diversiteit in korpsen.

Ook de aanpak van het Kanaalplan verdient navolging.

De terreurdreiging is internationaal. België begrijpt dit al jaren en is voortrekker van internationale samenwerking en info-uitwisseling. Dit moet nog intensiever.

We hebben nood aan een Europese inlichtingendienst op middellange termijn, België kan een initiatief nemen.

De staatsveiligheid moet verbindingsofficieren detacheren naar strategisch belangrijke ambassades.

Alle verbindingsofficieren van de politie moeten toegang krijgen tot de algemene nationale gegevensbank en beter samenwerken met DJSOC.

Slot

Momenteel werken we nog aan het rapport over radicalisme. Daarin bekijken we onder meer de problematiek van radicalisering in gevangenissen, de verspreiding van de radicale islam via het internet, preventie van radicalisering en deradicalisering… Dit rapport ronden we af voor half oktober. Ik dank u.

Stonehenge komt naar Tongeren!

1 September 2017

In het najaar van 2018 presenteren we in het Gallo-Romeins museum opnieuw een toptentoonstelling. Thema is dit keer het intrigerende Stonehenge, het ‘Lourdes van de préhistorie’. #eerstestad

LEES MEER

Voka-stage bij Essers

28 August 2017

Op vrijdag 28 augustus liep Patrick Dewael een VOKA-zomerstage bij transportbedrijf Essers in Genk. Logistiek is een belangrijke sector gezien de strategische ligging van ons land. Het Limburgs bedrijf is kunnen uitgroeien tot een grote speler in Europa: het telt maar liefst 67 vestigingen in 15 landen en geeft werk aan 5.400 mensen.

Foto: Frederik Herregods

LEES MEER

Het Belang van Limburg opent museum in Huis Theelen

24 August 2017

Wist je dat het Belang van Limburg in Tongeren werd geboren? Het was Nicolaas Theelen die de rechtstreekse voorloper van het Belang oprichtte. Zijn huis in de Maastrichterstraat wordt door de stad gerenoveerd en Concentra zal er binnenkort een museum over Theelen en de krant in huisvesten!

LEES MEER

Dewael: “Wie weigert asiel aan te vragen, plaatst zich buiten de Conventie van Genève”

22 August 2017

De Kamer debatteerde vanmiddag over de samenwerking met de Soedanese overheid om migranten te identificeren met oog op hun repatriëring. Patrick Dewael: “Zonder een terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerden of mensen die geen asiel aanvragen, kan je geen asiel- en migratiebeleid voeren. Maar in zo’n gevoelige materie is het niet aangewezen te polariseren en te provoceren. De stijl van staatssecretaris Francken is niet de onze.”

Sinds maandag helpen Soedanese ambtenaren met het identificeren van mogelijke onderdanen die illegaal in ons land verblijven. Staatssecretaris Francken communiceerde hier fors over op de sociale media.

Kamerfractieleider Patrick Dewael wees op de asielprocedures die hier gelden in het kader van de Conventie van Genève en Europese verordeningen. “Wie hier asiel aanvraagt, heeft recht op een individuele procedure en beoordeling van deze vraag. Wie recht heeft op bescherming en opvang, krijgt die ook. Maar wie is uitgeprocedeerd of wie weigert asiel aan te vragen, moet worden gerepatrieerd. Dat is het sluitstuk van ons asiel- en migratiebeleid. Maar het is wel noodzakelijk. Wat baat het om individuele procedures af te handelen als iedereen ongeacht de uitkomst toch kan blijven? Dan is de conventie van Genève slechts een vodje papier.”

Een repatriëring is echter enkel mogelijk wanneer het land van herkomst je identificeert als een onderdaan. Daarvoor doet de dienst vreemdelingenzaken beroep op de medewerking van consulaten en ambassades. In bepaalde gevallen sluit ons land met herkomstlanden een overeenkomst om identificatieteams naar België te sturen. Dat gebeurde onlangs met Soedan. “Soms zijn er afspraken nodig met regimes die de toetsing met de democratie niet kunnen doorstaan. Maar dat is de realiteit. We hebben ook al identificatieteams ontvangen uit Congo, China, Senegal… Bovendien hebben ook Frankrijk en Italië recentelijk teams uit Soedan ontvangen.”, zei Dewael. “Deze mensen worden gescreend door de staatsveiligheid. Zelfs na de identificatie, behoudt de migrant het recht om een asielprocedure te starten. Hij of zij zal dan niet worden uitgezet, tenzij na de procedure blijkt dat er geen recht op asiel is.”

Niet provoceren en polariseren

Dewael stelde dus dat staatssecretaris Francken met deze identificatiemissie gedekt is door de regering en alle geldende nationale en internationale rechtsregels. “Maar als je zo’n delicate opdracht vervult, waarom dan nodeloos provoceren en polariseren? De stijl van Francken is de onze niet.”

Tegelijkertijd wees de fractieleider ook de jongerenafdeling van Ecolo terecht. “De foto van staatssecretaris Francken uitgedost als nazi-soldaat is afschuwelijk. Dat doe je niet. Zo banaliseer je de gruwelen van het nazi-regime. Dit is de grenzen van het fatsoen voorbij.”

Dewael besloot met een pleidooi voor sereniteit. “We voeren een humaan en rechtvaardig asielbeleid. Stop de polarisering aan beide kanten hierover.”

Rouwregister voor Elke Vanbockrijck

18 August 2017

Op TVL reageerde Patrick Dewael op het tragische overlijden van de Tongerse Elke Vanbockrijck bij de aanslag in Barcelona. “We mogen nooit toegeven aan terreur. We moeten samen een een vuist maken tegen zij die het gemunt hebben op onze Westerse waarden.” De stad opent een rouwregister.

LEES MEER

Nieuwe pendelparking aan station Tongeren

19 July 2017

Goed nieuws! De NMBS bevestigde aan burgemeester Dewael dat ze 624.000 euro voorziet voor de aanleg van een vernieuwde pendelparking met 279 parkeerplaatsen aan het station van Tongeren.
Deze aanleg is de noodzakelijke eerste stap in de volledige herinrichting van de stationsomgeving. Hierna volgt nog een nieuw busstation van de Lijn en de heraanleg van het stationsplein, […]

LEES MEER

Opening Mulkenhal op Plinius

28 June 2017

Gisteren werd de Mulkenhal op Plinius officieel geopend. Met een kinderopvang, speelpleinwerking, een fuifzaal en een repetitieruimte voor bands wordt het dé plek bij uitstek waar kinderen en jongeren thuis zijn. #EersteStad #TrotseTongenaar

LEES MEER

Patrick Dewael in Demeulemeester in Debat

27 June 2017

Patrick Dewael debatteerde samen met zijn collega-fractieleider van CD&V Servais Verherstraeten in “Demeulemeester in Debat” over het regeringsbeleid en de politieke vernieuwing.
Herbekijk het debat via volgende link: https://nieuws.vtm.be/vtm-nieuws/politiek/politici-moeten-niet-zagen-over-hun-loon

LEES MEER